2017-07-04

Jak się starać o miejsce w DPS w Szczytnie

Komu przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

- osobie przewlekle psychicznie chorej, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Kto kieruje do domu pomocy społecznej

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, w dniu jej kierowania.

Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.

Dla mieszkańców Miasta Szczytno właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie, do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

12-100 Szczytno

ul. Boh. Westerplatte 12

12 – 100 Szczytno

tel/fax (0-89) 624 37 54

e-mail: mopsszczytno@poczta.onet.pl

http://szczytno-mops.bip-wm.pl/public/

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek ,zstępni przed wstępnymi
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej,

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę. 

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także osoby nie wymienione powyżej.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie na rok 2017 wynosi 3255,21 zł.