Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2018 rok  
Przedmiot zamówienia
sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2018 rok  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II  
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
szczycieński  
Ulica
ul. Wielbarska  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-11-28  
Data publikacji do
2023-11-28  
Termin składania ofert
2017-12-04 10:00  
Numer zgłoszenia
3722.14.2017  

Ogłoszenie nr          - 2017 z dnia

 

Szczytno: sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny: 000963690, ul. Wielbarska 2, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 6242288, e-mail szczytno@dps.pl, fax. 89 6243499.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsszczytno.bip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak

www.dpsszczytno.bip.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www. dpsszczytno.bip.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
             nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
           tak

           Inny sposób:

           pisemnie
           Adres:
           Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wielbarska 2, 12 - 100 Szczytno, Sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2018 rok.
Numer referencyjny: A.P.3722.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

tak          

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Szczytnie na 2018 rok.
II.5) Główny kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15810000-6, 15500000-3, 15300000-1, 15131120-2, 15200000-0, 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6, 15100000-9, 15112000-6, 03210000-6, 15331170-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia:  31/01/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

2)       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)       kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

b)       sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

c)        zdolności technicznej lub zawodowej – Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: zrealizował minimum 2 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających w szczególności na dostawie produktów spożywczych, o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto każda. W wykazie należy podać wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane prawidłowo  (załącznik nr 15 do SIWZ) wraz z załączonymi dowodami.

Zamawiający uzna za dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw referencje, rekomendacje, listy polecające, faktury VAT (jeżeli umowa przewidywała, że zapłata faktury następuje po należytym wykonaniu przedmiotu umowy) oraz inne dokumenty, z których treści wynika, że dostawy zostały wykonane należycie.

2.Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dostarczonym przez wykonawców.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

3)       Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: zrealizował minimum 2 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających w szczególności na dostawie produktów spożywczych, o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto każda. W wykazie należy podać wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane prawidłowo  (załącznik nr 15 do SIWZ) wraz z załączonymi dowodami.

Zamawiający uzna za dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw referencje, rekomendacje, listy polecające, faktury VAT (jeżeli umowa przewidywała, że zapłata faktury następuje po należytym wykonaniu przedmiotu umowy) oraz inne dokumenty, z których treści wynika, że dostawy zostały wykonane należycie.

 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
                  tak
                  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
                  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) załącznik nr 1 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – pieczywa, załącznik nr 2) formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – produkty mleczarskie,3) załącznik nr 3 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – warzywa i owoce,4)załącznik nr 4  formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – wyroby wędliniarskie,5) załącznik nr 5  formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – ryby, 6) załącznik nr 6 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – produkty pozostałe,7)załącznik nr 7 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – mięso, 8) załącznik nr 8  formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – drób, 9) załącznik nr 9 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – ziemniaki, 10) załącznik nr 10 formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – mrożonki, 11) formularz oferty,12) zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 pzp-warunki udziału , 13) zał. nr 13 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 pzp-podstawy wykluczenia 14) projekt umowy, 15) załącznik nr 15 wykaz dostaw, 16) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub kopii dowodu osobistego - dotyczy to wyłącznie Wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
             nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

                 etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                      20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z opisem 
            przedmiotu zamówienia)                                        20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
            nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

1.     Przeprowadzenia przez jednostkę centralizacji, o której mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.).

 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/12/2017, godzina: 10.00.
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – pieczywa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

              Termin zapłaty za fakturę                                      20

             Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z   

              opisem przedmiotu zamówienia)                        20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 2    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – produkty mleczarskie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z      
            opisem przedmiotu zamówienia)                          20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 3    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – warzywa i owoce.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

              Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z   
              opisem przedmiotu zamówienia)                        20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 4    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – wyroby wędliniarskie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131120-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z     

            opisem  przedmiotu zamówienia)                          20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 5    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – ryby.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

              Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z   

            opisem przedmiotu zamówienia)                           20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 6    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – produkty pozostałe.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z   

            opisem przedmiotu zamówienia)                          20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 7    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – mięso.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

              Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z 
             opisem przedmiotu zamówienia)                          20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 8    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – drób.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z   

           opisem przedmiotu zamówienia)                           20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 9    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – ziemniaki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03210000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z  

            opisem przedmiotu zamówienia)                            20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 10    Nazwa: obejmuje dostawę produktów spożywczych – mrożonki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia 31/01/2019
5) Kryteria oceny ofert:

             Kryteria

                                                          Znaczenie

             Cena

                                                                    60

             Termin zapłaty za fakturę                                       20

            Czas na wymianę artykułu wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodnie z    
              opisem przedmiotu zamówienia)                            20

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

  Formularz asortymen...znik nr 1.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz-asortymen...znik nr 2.doc 132,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 3.doc 114,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 4.doc 130 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 5.doc 86,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 6.doc 339,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 7.doc 91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 8.doc 75,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...znik nr 9.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz asortymen...nik nr 10.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie warun... udziału.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...kluczenia.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt umowy.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wykaz dostaw.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 16 d...pitałowa.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie spożyw... na 2018.docx 37,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz, załacznik nr 1,2,3,4.docx 39,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja art. 86 ust. 5.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie.pdf 398,68 KB (pdf) szczegóły pobierz