2017-07-04

REGULAMIN IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, zwanego dalej „DPS”.

 

§ 2

Podczas imprez okolicznościowych organizowanych w DPS obowiązują następujące zasady:

1.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do:

a) zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie,

b) stosowania się do poleceń pracowników DPS w zakresie związanym z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.

2. Zabrania się:

a) wnoszenia  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

b) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji  psychotropowych.

3. Nie mogą być uczestnikami imprezy osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających.

4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wyrzucania wszelkiego rodzaju odpadów do przeznaczonego do tego celu kosza.

5. DPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w miejscu zorganizowania imprezy, będące własnością uczestników imprezy.

 

§ 3

Osoba naruszająca zasady wynikające z niniejszego regulaminu, jak również zakłócająca przebieg imprezy w inny sposób, w szczególności stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, może zostać wykluczona z dalszego uczestnictwa w imprezie, w drodze decyzji Dyrektora DPS lub innej upoważnionej przez niego osoby.

 

§ 4

Niniejszy regulamin podlega upublicznieniu na tablicach ogłoszeń, w widocznym miejscu w siedzibie DPS w Szczytnie oraz Spychowie oraz na stronie internetowej DPS.