2017-07-04

REGULAMIN UTRWALANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady utrwalania i upowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, zwanego dalej „DPS”.

 

§ 2

 

1.Podczas imprez okolicznościowych organizowanych w DPS przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku osób uczestniczących w imprezie, w postaci zdjęć fotograficznych lub nagrań audiowizualnych.

2.Utrwalony wizerunek uczestników imprez może być rozpowszechniany przez DPS, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicach w placówce DPS, stronie internetowej DPS, materiałach i broszurach informacyjnych DPS zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie DPS w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy.

 

§ 3

 

1.Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w imprezie organizowanej przez DPS wyraża zezwolenie na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w zakresie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) jeżeli okazałoby się to konieczne do rozpowszechniania wizerunku.

2. W celu zapewnienia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 w sposób wyraźny i świadomy koniecznym jest:

-        upublicznienie niniejszego regulaminu na tablicach ogłoszeń, w widocznym miejscu w siedzibie DPS w Szczytnie oraz Spychowie,

-        upublicznienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej DPS,

-        zamieszczenia w zaproszeniach na imprezę informacji, iż uczestniczenie w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie,  który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS,

-        publicznym uprzedzeniu uczestników imprezy, że uczestnicząc w imprezie wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS.